ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» - Новости - Приазовский Рабочий, Мариуполь

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»

_____________________________________

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»

(ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»)
___________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

Код згідно з ЄДРПОУ 00191129

_________________________________________________________

фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або

____________________________________________________________

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку
у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»).

Генеральний директор – Шевченко Тарас Григорович.

Поштова адреса: 87504, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, Кальміуський р-н, вул. Левченка, 1.

Контактний номер телефону: +38(0629) 56-40-09; факс: +38 (0629) 56-49-52.

E-mail:  office.mmk@metinvestholding.com

____________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність,
її характеристика, технічні альтернативи*

Планована діяльність, її характеристика.

«Реконструкція систем газоочистки агломашин №1-12 (зона спікання) і реконструкція застарілих систем газоочистки агломашин
№7-12 (зона охолодження) ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (шостий пусковий комплекс)».

_______________

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Для забезпечення чинного природоохоронного законодавства України з урахуванням технологічних нормативів для агломераційного виробництва проєктом передбачається реконструкція газоочисток агломашин із заміною на сучасне ефективне устаткування з очищенням від пилу та діоксиду сірки.

Будівництво об’єктів передбачається в одну чергу з виділенням пускових комплексів відповідно до укладеного контракту з фірмами «TERMOKIMIK» і ТОВ «ДНІПРОЕНЕРГОСТАЛЬ» і графіком поставки основного технологічного устаткування.

Підключення сіркоочисток (рукавних фільтрів) планується здійснювати в періоди спеціальних зупинок агломашин (що погоджуються окремо з керівництвом комбінату виходячи з виробничих завдань аглофабрики) для підключення нових проєктованих газоходів. Строки зупинок будуть визначені виходячи зі стану будівельної готовності конструкцій та систем і виробничих завдань аглофабрики.

З урахуванням викладеного, а також з урахуванням можливості переносу капітальних ремонтів, відсутності можливості зупинити агломашини з інших причин, ухвалені рішення виділити пускові комплекси.

Пускові комплекси дозволяють гнучко реалізувати програму реконструкції газоочисток, тому що не вимагають взаємної ув’язки знову встановлюваного устаткування циклонів і сіркоочисток (рукавних фільтрів).

ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» вже запустив першу-третю черги (пускові комплекси) нової системи газоочистки аглофабрики (отримані сертифікати на будівництво, видані Державною архітектурно-будівельною інспекцією України).

В даний час ведеться здача в експлуатацію четвертої-п`ятої черг (пускових комплексів) нової системи газоочистки аглофабрики. Документи зареєстровані на сайті єдиної державної електронної системи в сфері будівництва за посиланням:

https://e-construction.gov.ua/permits_doc_detail/2404467569122608435.

Залишився останній, шостий пусковий комплекс, що включає наступні заходи:

–    спорудження сіркоочистки зони охолодження агломашин №1, 2, 3 (у т. ч. ексгаустер, компресорна станція, КТП, електроприміщення, повітродувна станція, вентприміщення, ресивери, газоходи);

–    спорудження установки реагенту та побічного продукту (для агломашин №1-3);

–    будівництво нового димаря;

–    будівництво нових аспіраційних труб для фільтрів В8 і В9;

–    заміна аспіраційних електрофільтрів «Speic» В8 і В9 на рукавні фільтри;

–    заміна системи керування та силової частини газоочисток зони охолодження аглокорпусу №1 (електрофільтрів Speic);

–    спорудження сіркоочистки зони охолодження агломашин №4, 5, 6 (у т. ч. ексгаустер, електроприміщення, водоповітродувна станція, вентприміщення, газоходи);

–    спорудження установки реагенту та побічного продукту (для агломашин №4-6).

Додаткові технічні рішення, не передбачені стадією Проєкт, містять у собі:

–    перенесення водоповітродувної і повітродувних станцій з окремо розташованих будівель у незайняті вбудовані приміщення рукавних фільтрів за системами сіркоочистки агломашин №10-12, №1-3 і №4-6 зон спікання та охолодження для зменшення обсягу будівельних робіт;

–    заміну устаткування складу побічного продукту локальними системами зволоження пилу для зменшення будівельно–монтажних робіт і поліпшення логістики з утилізації/складування пилу;

–    заміну аспіраційних електрофільтрів Speic В-8 і В-9 на рукавні фільтри. Виділити фільтри В–8 і В–9 в окремий пусковий комплекс;

–    виконання планувальних рішень по агломераційному корпусу №1 зони охолодження за аналогією з аглокорпусом №2 зони охолодження;

–    заміну зношеного устаткування вивантаження пилу електрофільтрів Speic агломашин №№1–6 зони охолодження, системи керування та силової частини газоочисток;

–    встановлення підвищувальної насосної станції для подачі води необхідної якості на технологічні потреби;

–    виключення КПП і огородження аглокорпусу №1 зони охолодження, у зв’язку з переглядом границі охоронюваної ділянки заводу.

Технічна альтернатива 1.

Аглофабрика ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» представлена двома аглокорпусами, у кожному з яких розміщено по шість агломашин типу АКМ 85/160 із зонами спікання та охолодження.

Реконструкція систем газоочистки агломашин №1–12 (зона спікання) і агломашин №7–12 (зона охолодження) планується з метою досягнення на агломашинах перспективного технологічного нормативу викидів по пилу, який дорівнює 50 мг/нм3, і викидів по діоксиду сірки для зони спікання – до 500 мг/нм3, для зони охолодження – до 220 мг/нм3 (відповідно до наказу Мінприроди України №671 від 21.12.2012).

З моменту введення в експлуатацію газоочисток (в 60-ті роки минулого століття) змінилася тільки схема технологічної аспірації зони охолодження агломашин №1–6 (аглокорпус №1), де замість проєктної схеми газоочистки були встановлені (в 1999–2006 р.) електрофільтри фірми Speic.

Технологічні системи очищення аглогазів зони спікання агломашин №1-12 (аглокорпуси № 1 і 2) і зони охолодження агломашин
№7-12 (аглокорпус №2) були представлені трьома ступенями очищення:

–    I ступінь – колектори газу;

–    II ступінь – батарейний циклон БЦ-800;

–    III ступінь – два скрубери МП ВТІ (мокре очищення газів).

Технологічна система очищення аглогазів зони охолодження агломашин №1-6 (аглокорпус №1) представлена двома ступенями очищення:

–    I ступінь – колектори газу;

–    II ступінь – електрофільтри фірми Speic (6 од.).

Уловлений в газоочистках пил у вигляді шламів надходить у відстійники, звідки згущений шлам повертається в техпроцес.

Проєктом передбачена заміна зазначених газоочисток апаратами сухої пилогазоочистки.

Вміст пилу у відхідних газах після газоочисток зон охолодження агломашин №1-6 згідно з паспортними даними на устаткування становить 30 мг/нм3, вміст діоксиду сірки становить 170 мг/нмрр.

Вміст пилу в газах, що відходять від хвостових частин агломашин №1-6, згідно з паспортними даними на устаткування становить
30 мг/нм3.

Крім того, потоки газів, що відходять від зон охолодження аглокорпусу №1 після газоочисток, направлятимуться на одну трубу висотою 50 м, а не на шість більш низьких труб, як це відбувається зараз.

Передочищення зон охолодження аглокорпусу №1

Встановлені замість проєктних у період з 1999 по 2006 рік газоочистки Speic забезпечують необхідний ступінь очищення аглогазів, і їх заміна проєктом не передбачається. В той же час система вивантаження пилу має значне фізичне зношування, тому проєктом передбачена заміна устаткування системи вивантаження пилу з електрофільтрів, системи керування та силової частини газоочисток. Вловлений пил повертається в процес для утилізації за існуючою технологією.

За електрофільтрами Speic корпусу агломерації №1 кожних трьох агломашин «напівчистий» газ збирається в колектор, звідки системою газоходів направляється на доочищення в рукавний фільтр сіркоочистки.

Очищення від діоксиду сірки та доочищення від пилу (сіркоочистка)

Для доведення вмісту пилу та діоксиду сірки до перспективних нормативних вимог передбачається будівництво сіркоочисток на базі рукавного фільтра. Передбачено установку двох систем – одна для агломашин №1, 2, 3, інша для агломашин №4, 5, 6.

Попередньо очищені гази від трьох агломашин за допомогою збірного колектора змішуються і надходять у рукавний фільтр.

Перед надходженням у рукавний фільтр в аглогази впорскується суміш реагенту (дрібнодисперсного гашеного вапна) з побічним продуктом – вловленим пилом, який забруднений прореагувавшим реагентом, що повторно використовується у процесі для зниження витрати свіжого реагенту.

Очищення аглогазів від діоксиду сірки (DeSOx) за технологією TERMOKIMIK, здійснюється сухим методом за рахунок реакції газоподібного окислу SO2, який міститься в аглогазах, і тонко подрібненого (0,0 – 0,008 мм) гашеного вапна –  Ca(OH)2.

В результаті реакції утворяться сульфат кальцію (гіпс) – СaSO4 x (2H2O) і сульфіт кальцію – СaSO4 x (0,5H2O).

Реакція протікає як у газах (безпосередньо за крапкою впорскування реагенту в газопровід), так і у фільтрувальному кеку, що утворюється на рукавах рукавного фільтра в результаті осадження вловленого пилу та суміші реагенту з побічним продуктом.

Побічний продукт, що збирається в пилових бункерах фільтра, видаляється скребковими конвеєрами через шлюзові живильники, що забезпечують рівномірне живлення та ізолюють газову систему, що перебуває під розрідженням, від підсосів атмосферного повітря та елеватором подається в бункер побічного продукту.

Реагент від установки підготовки подається в бункер реагенту пневмотранспортом.

Для зниження температури газів, що потрапляють у рукавний фільтр, передбачене безперервне розпилення води в газоходах перед рукавним фільтром стисненим повітрям, через форсунки. Робоча витрата води становить 90 м3/год і регулюється за показниками датчика температури.

Після очищення гази викидаються в існуючий димар (для сіркоочисток зони охолодження аглокорпусу №1 споруджується нова труба).

Для зберігання свіжого реагенту і побічного продукту для кожної сіркоочистки передбачено по одному бункеру наступної ємності:

–    бункер реагенту – 70 м3;

–    бункер побічного продукту – 100 м3.

Завантаження бункера реагенту відбувається пневмотранспортом від цементовозів, що доставляють його з відділення підготовки реагенту. Розвантаження цементовоза здійснюється від власного компресора.

Завантаження бункера побічного продукту здійснюється елеватором від системи збору і транспортування вловленого продукту. Вивантаження надлишків побічного продукту з бункера здійснює вантажівка гравітаційним способом, через зволожувач пилу. Подача реагенту і побічного продукту з бункерів у газопровід агломераційних газів у необхідному співвідношенні відбувається пнев­мотранспортом.

Бункери обладнані аспіраційними установками для очищення повітря, що витісняється.

Аспірація хвостових частин агломашин №1-6

Для очищення аспіраційного повітря, що відсмоктується від укриттів хвостових частин агломашин агломераційного корпусу №1, замість існуючих електрофільтрів Speic буде виконано встановлення рукавних фільтрів, що поставляються компанією ТОВ «ДНІПРО­ЕНЕРГОСТАЛЬ».

Заміна у рамках проєкту існуючих газоочисток на нові циклони (HURRICLON) і встановлення рукавних фільтрів з можливістю сірко­очистки дозволить скоротити викиди і значно знизити негативне техногенне навантаження на м. Маріуполь.

Повне завершення реконструкції аглофабрики дозволить скоротити викиди пилу на 90% і оксиду сірки – на 46%.

Технічна альтернатива 2.

Альтернативним рішенням є капітальний ремонт (модернізація) існуючих електрофільтрів Speic або їх заміна на нові сучасні електрофільтри.

Однак на цей час викиди пилу від джерел зони охолодження аглокорпусу №1 агломашин №1-6 аглофабрики ПРАТ «ММК
ІМ. ІЛЛІЧА», на яких встановлено електрофільтри Speic, становлять: 82–94 мг/нм3.

Але вони не в змозі забезпечити концентрацію зважених часток у вихідних газах до 50 мг/м3, як запропоновані в альтернативі №1 рукавні фільтри.

Електрофільтри володіють низьким аеродинамічним опором до 200 Па і низьким енергоспоживанням (0,1 – 0,5 кВт·год на 1000 мЗ/год).

До недоліків електрофільтру також можна віднести високу чутливість процесу електростатичної фільтрації газів до відхилень від заданих параметрів технологічного режиму.

Тому була обрана технічна альтернатива №1.

Обрана альтернатива дозволить досягти перспективних нормативів допустимих викидів по пилу та діоксиду сірки згідно з наказом Мінприроди України №671 від 21.12.2012.

Після попереднього очищення в циклонах та електрофільтрах Speic проєктом передбачається спорудження сіркоочистки на базі високоефективного тканинного (рукавного) фільтра з імпульсною регенерацією.

До числа переваг рукавних фільтрів можна віднести наступне:

1.  Високий ступінь очищення газів від пилу (ефективність до 99 %);

2.  Невелика чутливість фільтрів до фракційного составу пилу.

Вміст пилу у відхідних газах після газоочисток (рукавних фільтрів) зон охолодження агломашин №1-6 згідно з паспортними даними на газоочисне обладнання становить 30 мг/нм3, вміст діоксиду сірки становить 170 мг/нм3.

Вміст пилу в газах, що відходять від хвостових частин агломашин №1-6, згідно з паспортними даними на устаткування становить
30 мг/нм3.

3. Місце провадження планованої діяльності,
територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Підприємство ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» розташоване на проммайданчиках: площею 626,8351 га згідно з державним актом на право постійного користування землею №593 від 06.03.2001 та 476,3344 га згідно з державним актом на право постійного користування землею №601 від 05.04.2001.

Майданчик будівництва систем газоочистки агломашин №1-12 (зона спікання) і реконструкція застарілих систем газоочистки агломашин №7-12 (зона охолодження) знаходиться в північній частині проммайданчика ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», який розташовується в північно-східній частині м. Маріуполя Донецької області, в Кальміуському районі міста. Майданчик будівництва об’єктів систем газоочистки агломашин №1-12 щільно забудований і обмежений з північного заходу залізничними шляхами ст. «Аглофабрика» і залізничними шляхами ст. «Сартана 2», а з південного сходу складами руди, концентрату, вапняку і палива.

Майданчик на південний схід від аглокорпусів №1 і №2 забудований існуючими інженерними мережами та комунікаціями.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальні альтернативи не розглядаються, оскільки вид планованої діяльності – реконструкція існуючого об’єкту. Додаткового відведення земельної ділянки не передбачається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Планована діяльність і в подальшому забезпечує збереження робочих місць для робітників підприємства та соціальний захист для них та їх сімей. Підприємство за рахунок реалізації своєї продукції в Україні та за її межами вносить помітний внесок в економічний потенціал регіону та країни, суттєво поповнює бюджети державного та місцевого рівнів.

Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у можливості забезпечення надійної експлуатації пилоочисного устаткування, досягненні перспективних нормативних викидів від працюючого агломераційного обладнання (зменшенні викидів забруднюючих речовин в атмосферу), поліпшення умов праці технологічного і обслуговуючого персоналу на робочих місцях.

5. Загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Проєктна продуктивність аглофабрики становить 12,0 млн т агломерату в рік, при річному фонді робочого часу 7920 годин.

При реконструкції газоочисток технологія виробництва агломерату, параметри технологічного процесу і продуктивність агломашин зберігаються на існуючому рівні.

ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» вже запустив першу-третю черги (пускові комплекси) нової системи газоочистки аглофабрики (отримані сертифікати на будівництво, видані Державною архітектурно-будівельною інспекцією України).

В даний час ведеться здача в експлуатацію четвертої-п`ятої черг (пускових комплексів) нової системи газоочистки аглофабрики. Документи зареєстровані на сайті єдиної державної електронної системи в сфері будівництва за посиланням:

https://e-construction.gov.ua/permits_doc_detail/2404467569122608435.

Залишився останній, шостий пусковий комплекс, що включає наступні заходи.

Аглокорпус №1.

Агломашини №1-6 (зона охолодження):

–    в якості «передочищення» зберігаються існуючі електрофільтри фірми Speic із заміною устаткування вивантаження пилу, системи керування і силової частини газоочисток. Вловлений пил повертається в процес для утилізації за існуючою технологією;

–    для доведення вмісту пилу та діоксиду сірки у відхідних газах до перспективних нормативних вимог передбачається будівництво сіркоочисток на базі рукавного фільтра. Передбачено встановлення двох систем – одна для агломашин №1,2,3, інша для агломашин №4,5,6;

–    встановлення димососів для подолання опору рукавних фільтрів і ділянок газового тракту, що споруджуються.

Аспірація хвостових частин агломашин (зона охолодження):

–    спорудження двох аспіраційних установок на базі рукавних фільтрів замість електрофільтрів Speic. Вловлений пил повертається в процес для утилізації.

Таблиця 1. Показники з електропостачання пускового комплексу №6

Показники

Активна потужність, МВт

Річна витрата електроенергії, МВт*год

ПК6

3,41035

27009,9720

 

Таблиця 2. Показники з постачання енергоносіями пускового комплексу №6

 

п/п

Споживач

Витрата

середня,

нм3/год

Тиск,

МПа

Темпе-ратура

°С

Осушення

ПК 6

1

Відділення сіркоочистки №1. Стиснене повітря від повітро-
дувної станції на транспор-
тування реагенту

2000

0,12

110

-

2

Відділення сіркоочистки №2.  Стиснене повітря від водо- повітро-
дувної станції на транспор-
тування реагенту

2000

0,12

110

-

 

 

Таблиця 3. Баланс водоспоживання та водовідведення

Водоспоживання

Водовідведення

№ з\п

Найменування системи (споживача)

В, м3/год

№ з\п

Найменування системи (споживача)

В,

м3/год

1

Вода на госп-питні потреби (вода питна)

0,47

1.

Госппобутові стоки в мережі побутової каналізації

0,47

2.

Виробниче водопостачання (вода технічна), у т.ч.:

223,0

2.

Безповоротні втрати в техно-
логічному процесі

223,0

 

Аглокорпус №1. Газоочистки зони охолодження

90,0

 

 

 

 

Аглокорпус №1. Зона охолодження. Зволоження пилу

10,0

 

Аглокорпус №1. Зона спікання. Зволоження пилу

10,0

 

Аглокорпус №2. Газоочистки зони охолодження

90,0

 

Аглокорпус №2. Зона охолодження. Зволоження пилу

10,0

 

Аглокорпус № 2. Зона спікання. Зволоження пилу

10,0

 

Установка приготування реагенту

3,0

РАЗОМ:

223,47

РАЗОМ:

223,47

 

 

Таблиця 4. Показники за генпланом і площами, що займає пусковий комплекс №6

з/п

Найменування показників

Одиниця

вимірів

Кількість

1.

Умовна площа, що займає  комплекс

га

0,64

2.

Проєктна площа забудови

га

0,245

3.

Проєктна щільність  забудови

%

38,28

4.

Площа  автодоріг

м2

5970

5.

Площа тротуарів

м2

183

6.

Площа озеленення

га

0,28

 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження при реалізації планованої діяльності зумовлені вимогами природоохоронного, санітарного та протипожежного законодавства, в тому числі:

–    забезпечення екологічної безпеки населення зумовлено вимогами Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

–    забезпечення захисту атмосферного повітря зумовлено вимогами Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

–    забезпечення захисту ґрунтів зумовлено вимогами Закону України «Про охорону земель»;

–    забезпечення екологічно безпечного поводження з відходами зумовлено вимогами Закону України «Про відходи»;

–    забезпечення захисту водного середовища зумовлено Водним кодексом України;

–    забезпечення захисту населення від шуму зумовлено вимогами ДБН В.1.1-31:2013, ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013, ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013;

–    забезпечення цілісності та нормального функціонування існуючих об’єктів та інженерних мереж зумовлено вимогами будівельних норм та правил пожежної безпеки.

щодо технічної альтернативи 1

–    по забрудненню атмосферного повітря: максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин з урахуванням фонових забруднень на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; необхідність дотримання встановлених перспективних значень технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для випалювання та агломерації металевої руди (включаючи сульфідну руду), затверджених наказом Мінприроди України №671 від 21.12.2012.

–    по утворенню виробничих відходів: мінімізація їх утворення і максимально можливе використання їх у виробничому процесі;

–    по ґрунтах, підземних та поверхневих водах – відсутність на них безпосереднього впливу;

–    по акустичному впливу: забезпечення рівня впливу фізичних факторів (шуму) на стан здоров’я людей при будівництві та експлуатації об’єкта.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання розмірів санітарно-захисної зони.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка
і захист території за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1

Реконструкція здійснюється на виробничому майданчику, на землях, відведених під господарську діяльність. Додаткового відведення земельної ділянки під об’єкти будівництва не передбачається.

Згідно з вимогами чинного законодавства виконані інженерно-геологічні дослідження, інженерно-геодезичні дослідження. Заходи щодо інженерного захисту не потрібні.

Виконання моніторингових досліджень та інструментальних вимірювань атмосферного повітря на межі СЗЗ та житлової забудови; рівень шумового навантаження на території найближчих житлових забудов.

На будівельному майданчику перед початком виконання будівельних робіт планується виконання комплексу підготовчих робіт: у зв’язку з тим, що будівельний майданчик розташовується на території діючого підприємства, належить передбачити влаштування мінімально необхідної кількості майданчиків для складування матеріалів, тимчасових споруд і комунікацій; матеріали та обладнання рекомендується отримувати малими партіями для виконання конкретних обсягів робіт; при проведенні будівельно-монтажних робіт використовувати тільки спеціалізовану техніку; улаштування місць для тимчасового складування будівельних матеріалів та стоянки будівельної техніки.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Реконструкція здійснюється на виробничому майданчику, на землях, відведених під господарську діяльність. Додаткового відведення земельної ділянки під об’єкти будівництва не передбачається.

Згідно з вимогами чинного законодавства виконані інженерно-геологічні дослідження, інженерно-геодезичні дослідження. Заходи щодо інженерного захисту не потрібні.

Виконання моніторингових досліджень та інструментальних вимірювань атмосферного повітря на межі СЗЗ та житлової забудови; рівень шумового навантаження на території найближчих житлових забудов.

На будівельному майданчику перед початком виконання будівельних робіт планується виконання комплексу підготовчих робіт: у зв’язку з тим, що будівельний майданчик розташовується на території діючого підприємства, належить передбачити влаштування мінімально необхідної кількості майданчиків для складування матеріалів, тимчасових споруд і комунікацій; матеріали та обладнання рекомендується отримувати малими партіями для виконання конкретних обсягів робіт; при проведенні будівельно-монтажних робіт використовувати тільки спеціалізовану техніку; улаштування місць для тимчасового складування будівельних матеріалів та стоянки будівельної техніки.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля

щодо технічної альтернативи 1

Клімат і мікроклімат

Викиди парникових газів в атмосферне повітря.

Повітряне середовище

В процесі експлуатації об’єкта реконструкції джерелом впливу є викиди забруднюючих речовин від:

–    зон охолодження агломашин №1-6, що після очищення відводяться через проєктовану димову трубу, – дж. №500 замість шести існуючих зараз димових труб (дж. №14-19);

–    установки підготовки реагенту, що відводяться через проєктовані димові труби (дж. №501-504);

–    відкритого складу побічного продукту – неорганізоване джерело (дж. № 506);

–    автотранспорту, який здійснює перевезення реагенту та побічного продукту,пересувне джерело (дж. № 507).

Після введення в експлуатацію нового газоочисного обладнання очікується скорочення валових викидів забруднюючих речовин відносно існуючого становища.

У процесі будівництва джерелами утворення забруднюючих речовин є робота двигунів автотранспорту та спецтехніки, земляні роботи, зварювальні та фарбувальні роботи. Спецтехніка здійснює тимчасове шумове навантаження на період проведення будівельних робіт.

Ґрунт та геологічне середовище

Вплив відсутній.

Водне середовище

Прийняті технологічні рішення в частині пожежно-питного та виробничого водопостачання, а також господарсько-побутового водовідведення забезпечують відсутність негативного впливу проєктованої діяльності на водне середовище. Скидання забруднюючих речовин у водні джерела відсутнє.

Утворення відходів виробництва – під час підготовчих, будівельних і монтажних робіт та під час експлуатації будуть утворюватися відходи, які будуть максимально залучатися до технологічних процесів на підприємстві, передаватися стороннім організаціям згідно з укладеними угодами, розміщуватися або утилізуватися за діючою на комбінаті схемою.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти:

Вплив відсутній.

Навколишнє соціальне середовище (населення)

Реконструкція систем очищення пилогазових потоків, які відходять від зон охолодження агломашин №1-6, забезпечить поліпшення екологічного стану міста за рахунок зниження викидів забрудню­ючих речовин і зменшення забруднення довкілля. Таким чином, реалізація планованої діяльності матиме позитивний вплив на умови життєдіяльності і здоров’я місцевого населення.

Навколишнє техногенне середовище

Вплив відсутній.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої
категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Згідно зі ст. 3 (частина 2, п. 4) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність відноситься до першої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, – чорна та кольорова металургія (з використанням руди, збагаченої руди чи вторинної сировини, із застосуванням металургійних, хімічних або електролітичних процесів).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного
негативного транскордонного впливу на довкілля та
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного
негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, передбачається відповідно до вимог Закону «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 6) та Постанови Кабінету міністрів України від 13.12.2017 №1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» (додаток 4).

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості
для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

–    підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

–    проведення громадського обговорення планованої діяльності;

–    аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

–    надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

–    врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. ?

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт

________________________________________________________

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11

________________________________________________________,

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

______________________________________________________

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Поштова адреса: 03035, м. Киі?в, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35; електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50; контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю

__________________________________________________________

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса,
електронна адреса, номер телефону та

_______________________________________________________

контактна особа)

13.11.2020 |


Другие новости ПР № 83 от 13.11.2020

  • Верно служить громаде Мариуполя и народу Украины! 13.11.2020   Вчера, 12 ноября, на первом пленарном заседании сессии новоизбранного горсовета мэр Мариуполя Вадим Бойченко и депутатский корпус приняли присягу   В торжественной обстановке дворца культуры «Украинский дом» избранный на второй срок городской го...
  • Открытый, современный, прозрачный 13.11.2020   Отреставрированное здание городского совета станет символом перерождения нашего города   Подрядчик работает над проектом реконструкции горсовета шесть дней в неделю, зимой строительство останавливаться не будет Главная площадь Мариу...
  • Первые электробусы готовятся выйти на маршрут 13.11.2020   Три троллейбуса с динамической подзарядкой проходят обкатку   Новый вид общественного транспорта вскоре выйдет на линию, которую сейчас обслуживают маршрутные такси №24. Так, по проспекту Мира, улицам Набережной и Лепорского электробус будет дви...
  • Зелени много не бывает 13.11.2020   В рамках проекта Forever Green общественный союз «Зеленый центр Метинвест» передает тысячу деревьев представителям ОСМД    Клены и липы, дубы и рябины – уже скоро эти деревья будут украшать мариупольские дворы. В этом году жители получили не тол...
  • Новости коротко 13.11.2020   В Украине В стране расширят сферу применения электрошокеров полицейскими Кабмин предлагает расширить перечень случаев применения полицейскими электрошокеров. Решение было принято на заседании правительства 11 ноября. Законопроектом предлагается...
  • Противостоять коронавирусу сможем и дальше 13.11.2020   Разработанная в Мариуполе стратегия борьбы с болезнью доказала свою эффективность, в дальнейшем коек с кислородными точками станет больше, будут закуплены кислородные концентраторы   Профильные койки для больных коронавирусной инфекцией в Мариуп...
  • Дело добровольное – на помощь медикам пришли волонтеры 13.11.2020   Во время пандемии врачи, медсестры и санитарки работают с огромной нагрузкой. А активисты берут на себя тяжелый физический труд   Пандемия показала: трудности легче пережить объединившись. Весной мариупольцы, как и жители других городов, стали у...
  • Выходные приносят убытки 13.11.2020   Мариупольские рестораторы присоединились к всеукраинской акции #ИмеюПравоРаботать против карантина «выходного дня»   В прошедшую среду, 11 ноября, несколько десятков владельцев заведений общественного питания выступили на Театральной площади про...
  • Разойтись по домам – и выучиться 13.11.2020   В период пандемии среднему и высшему образованию приходится отвечать на новые вызовы   Нелегко искать баланс между безопасностью и знаниями: и школьники, и студенты сегодня учатся в непривычном формате. Но если в школах традиционные уроки преобл...
  • Дистанционку закрепят законами 13.11.2020   Рада регулирует правовые нормы гибкого графика, надомной и дистанционной работы   Социологические исследования говорят, что во время пандемии COVID-19 свыше 35% сотрудников различных предприятий, учреждений и организаций перешли на дистанционную...
Все новости 83 номера...
Подписка на газету online Вы можете выбрать издания, на которые хотите подписаться. ВНИМАНИЕ!
Подписка оформляется только для жителей Мариуполя и Донецкой области.

Архив газеты

Ноябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30